YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

Lapinlahden Pallo-95 ry tekee seurana useita yhteistyö- ja sponsorisopimuksia vuoden aikana. Monet näistä sopimuksista tehdään vuodeksi kerrallaan, mutta on myös olemassa yhteistyösopimuksia, joiden kesto on useampia vuosia. Seura tiedottaa kaikkia joukkueita pääyhteistyökumppaneista heti, kun sopimukset on allekirjoitettu. Jokainen toiminnassa mukana oleva joukkue on velvollinen noudattamaan näiden sopimusten sisältöä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varustehankinnoissa voidaan käyttää vain niitä varustemerkkejä, joihin seura on sitoutunut, ja varusteita voidaan hankkia vain niistä paikoista, joiden kanssa seura on tehnyt sopimukset. Joukkueiden omista yhteistyösopimuksista ja niihin liittyvistä toimintatavoista tulee sopia LaPa-95:njohtokunnan kanssa etukäteen. Seuran pääyhteistyökumppanit löytyvät sivulta www.lapa95.com. Hankkiessaan omia yhteistyösopimuksia joukkueet voivat laittaa omille nettisivuilleen sponsorointiin osallistuneen yrityksen logon. Peli- ja seura-asuissa ei voi olla muita kuin seuran sopimia tai hyväksymiä mainoksia. Joukkueiden omia asumainoksia on mahdollista hankkia joukkueen peli- tai seura-asuihin. Asumainokset ja niiden sijainti on hyväksytettävä seuran hallituksella. Yksilötason yhteistyösopimukset koskevat edustusjoukkueissa olevia pelaajia, jotka hankkivat itselleen kummiyrityksen. Yrityksen nimi tulee esiin joka kotiottelussa pelaajien esittelyssä. Lisäksi yritys on mainittu joukkueen sivuilla pelaajatiedoissa (pelaajakortti), sekä yritys saa banneriin haluamansa logon ja siihen liittyvän linkin. Lisäksi kummipelaaja on erikseen sovittaessa käytettävissä yrityksen mainonnassa sekä yrityksen tapahtumissa. Sponsorointiin ja kummipelaajasopimuksiin liittyvät sopimuspohjat löytyvät www.lapa95.com-sivun materiaalipankista.

JOUKKUEIDEN VARAINHANKINTA

Joukkueiden omaa varainhankintaa käytetään ensisijaisesti kausimaksusta vajeeksi jääneisiin toiminnan pakollisiin menoihin (mm. tuomaripalkkiot).Joukkueet voivat käyttää omia varojaan myös muihin toiminnasta aiheutuvien kulujen pienentämiseen, esim. turnaus- ja matkakustannusten kattamiseen. Yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys, mikä seura yleensä on, nauttii mm. veroetuja, joiden säilyttämiseksi voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Perussääntönä on, että kaikki joukkueeseen eri tavoilla kerätty raha ja omaisuus kuuluvat seuralle, eikä niitä voi millään lailla ”korvamerkitä” henkilökohtaisiksi. Joukkueiden varainhankintasuunnitelmat tulee hyväksyttää seuran hallituksella. Joukkueet pitävät omaa tilikirjaa, mikä toimitetaan seuraan tilikauden päätyttyä.

Varainhankinta

Joukkueet hankkivat varoja toimintaan erilaisilla talkoilla ja muilla erilaisilla varainhankintatoimilla. Joukkueessa on nimetty varainhankinta-, kioski- talkoovastaava, (tai jaettuna tehtävät useammalle henkilölle), jonka (joiden) tehtäviin kuuluu varainhankintojen kioskitoiminnan ja talkoiden järjestäminen ja huolehtiminen, Joukkueella tulee olla myös oma taloudenhoitaja vastaamassa siitä, että joukkueen menot kauden aikana pysyvät tasapainossa tuloihin nähden. Taloudenhoitaja vastaa joukkueen menoista, tulevien kustannusten ilmoittamisesta, kuittien ja muiden tositteiden toimittamisesta seuraan/seuran rahastonhoitajalle sekä joukkuekohtaisen tilikirjan laatimisesta. Varainkeruu tulevaan/meneillään olevaan kauteen tapahtuu oman joukkueen myynteinä/talkoina. Varainhankintavastaava ottaa selville, mitä myydään/tehdään, hoitaa tilaukset, jaon, tilitykset yms. juoksevat myyntiin/talkoisiin liittyvän. Kioskitoiminnasta joukkue vastaa omien pelien ja seuraohjeistuksen mukaan myös muista joukkueelle merkityistä pelitapahtumista. Varainhankinta oman joukkueen vastuulla.

Varainhankinta- kioski- ja talkoovastaava

 • Järjestää joukkueen talkoot ja muun varainkeruun
 • Kioskitoiminta
 • Yhteistyökumppanit (sponsorit)

SEURAOHJEISTUSTA VARAINHANKINTAAN:

Joukkueen kauden varainkäyttösuunnitelma (budjetti) hyväksytään joukkueen tukiryhmän kokouksessa ja sen tulee sisältää kaikki suunnitellut kauden tulot ja kulut. Tukiryhmän tulee tietää mitkä ovat kauden kulut per pelaaja ja miten joukkueen varainhankinta siihen mahdollisesti vaikuttaa.
Joukkueenjohtaja esittelee seuran hallitukselle tukiryhmän hyväksymän joukkueen vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka liitteenä on joukkueen varainkäyttösuunnitelma.

Joukkue laatii toimintakertomuksen ja tilikirjan (varainkäyttöraportin), jotka liitetään seuran tilinpäätökseen seuran antamien ohjeiden mukaisesti.

 • Seuran tilinpäätökseen tulee liittää ohjeiden mukaisesti alkuperäisinä kaikki joukkueen tiliotteet ja tositteet. Tilinpäätöksen hyväksyy seuran hallitus.
 • Joukkue vahvistaa toimintakertomuksen ja mahdollisten tositetarkastajien tarkastaman varainkäyttöraportin tukiryhmän kokouksessaan. Joukkueen tositetarkastajien tehtävä on valvoa, että joukkueen taloutta hoidetaan tukiryhmän kokousten päätösten mukaisesti.

Taloudenhoitaja

 • Hoitaa joukkueen rahaliikenteen, kuitit ja tositteet seuraan
 • Listaa maksut ja toimittaa seuraan
 • Vastaa käteiskassasta. Joukkueet pyrkivät hoitamaan kaikki maksut tilin kautta, ettei käteiskassalle tule suurempaa tarvetta.
 • Laatii joukkueen tilikirjan/varainkäyttöraportin.

Seuran ja joukkueiden tilit

Seuralla on päätili mistä hoidetaan kaikki seuran rahaliikenne pakollisiin menoihin, hankintoihin ja sponsorointiin, tukiin, lahjoituksiin ja vastaaviin ja se toimii kirjanpitotilinä. Jokaisella joukkueella on oma tilinsä, mistä hoidetaan joukkueen tulot ja menot. Joukkueiden tiliote toimitetaan joukkueiden taloudenhoitajille kuukausittain. Pyritään joukkueittain suorittamaan kaikki maksut viitesiirtoina. Joukkueen laskutuksesta vastaa joukkueen rahastonhoitaja. Näin seuran kokonaismaksuliikenne ja kirjanpito on helpommin hallittavissa ja valvottavissa.

Joukkueet maksavat ja hoitavat oman laskutuksensa taloudenhoitajan tai joukkueenjohtajan toimesta tai toimittavat hyväksymänsä laskut seuran ohjeiden mukaisesti seuran taloudenhoitajalle tai puheenjohtajalle maksettavaksi ellei joukkueella ole tilinkäyttöoikeutta.

Joukkueella voi olla seuran ohjeistuksen mukainen varainhankintaryhmä, joka toimii varainhankinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaikki varainhankinta on tehtävä seuran nimissä. Seuralla tulee olla selkeät ohjeet joukkueen varainhankintaoikeuksista ja -velvoitteista. Seuran hallitus voi päättää yhteisestä varainhankinnasta, näihin osallistuminen on kaikille joukkueille ja sen jäsenille pakollinen.

Kaikkien joukkueiden säännöissä tulee ilmetä kaikille joukkueen jäsenille velvoite osallistua pelien, turnausten ja muiden mahdollisten seuran järjestämien tapahtumien osalle, kioskipalvelujen toimintaan osallistumisen omien vuorojensa mukaisesti.

Kaikkien pelaajien joko itsensä tai alaikäisen pelaajan kohdalla vanhemman tai muun huoltajuussuhteen omaavan sekä kaikkien muiden joukkueen jäsenien on osallistuttava joukkueen varainhankintaan, joukkueiden sopiman käytäntönsä mukaisesti osallistumalla järjestettyyn varainhankintaan (talkoot, myyjäiset yms.) Mikäli ei osallistu suunniteltuun ja järjestettyyn varainhankintaan voi joukkue periä varainhankinnasta saadun keskiarvon mukaisen summan pelaajalta toimintamaksuna. Maksuvastuista laistaminen oikeuttaa joukkueen, ja viime kädessä seuran irtisanomaan kyseisen pelaajan osallistumisen harjoitus- ja pelitapahtumiin.

Mitä itsenäistä varainhankintaa joukkue voi tehdä?

 • Talkoot
 • Tuotemyynnit
 • Tapahtumat
 • Mainosmyynti (seuran ohjeistuksen mukaan)
 • Sponsorihankinta (seuran ohjeistuksen mukaan)

Yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys, mikä seura yleensä on, nauttii mm. veroetuja, joiden säilyttämiseksi voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Perussääntönä on, että kaikki joukkueeseen eri tavoilla kerätty raha ja omaisuus kuuluvat seuralle, eikä niitä voi millään lailla ”korvamerkitä” henkilökohtaisiksi.