Lapinlahden Pallo-95 ry Säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on

Lapinlahden Pallo-95 ry. Nimestä käytetään lyhennystä LaPa-95 ry.

Seuran kotipaikka on Lapinlahti.

2 §

Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen

Seura toimii Suomen Palloliitto ry:n ja sen alue- tai piirijärjestöjen jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja.

2) edistää erityisesti jalkapallo- ja futsaltoimintaa.

3) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä.

4) edistää tasa-arvoa, suvaitsevuutta sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

5) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1)järjestää jalkapallo- ja futsalotteluja, urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia.

2)harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä.

3)harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

4)tarjoaa kunto- ja terveysliikuntaa, tarjoten liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille.

5)tarjoaa muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia.

Seuran tavoitteena on ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomion kiinnittäminen liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1)järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia.

2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa.

3)ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski-, tori- ja bingotoimintaa.

4)järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

5)ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6)välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen

osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 §

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, pelaajajäseniä, nuorisojäseniä, kannattajajäseniä, vapaajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Pelaajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö liittymällä seuraan pelaajaksi. Pelaajajäsenyys sisältyy vuosittaiseen seuraosuusmaksuun, jäsenmaksun osuus eritellään seuraosuusmaksun laskussa. Pelaajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle kahdeksantoista (18) vuotias yksityinen henkilö. Nuorisojäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut yksityinen henkilö. Myös TUL ry:n SPL ry:n muiden jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä vähintään 30 vuotta ollut yksityinen henkilö on oikeutettu pääsemään seuran vapaajäseneksi.

Seuran kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista sekä liikunta- ja urheilutoimintaa. Kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, TUL:n, SPL:n tai niiden piiri-/aluejärjestöissä toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita, LaPa-95:n, TUL:n ja SPL:n, sekäKansainvälisen lajiliiton ja Kansainvälisen Olympiakomitean sääntöjä jakulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

4 §

Seurasta eroaminen, erottaminen tai eronneeksi katsominen ja muut kurinpitotoimet

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta;

1)jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittyessään sitoutunut, tai

2)jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa

3)jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous.

Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5 §

Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.

6 §

Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetäänseuraavasti:Syyskokous pidetään loka- marraskuun aikana.Vuosikokous pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä.

Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus/johtokunta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt

2)valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3)todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5)vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

6)vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen mukaisesti.

7)vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot.

8)valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitajasekä muut hallituksen jäsenet.

9)päätetään hallitukseen valittavien määrästä (3-10 henkilöä).

10)valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

11)valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

12)päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista, valitaan niihin jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen.

13)käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet, esitykset ja muut esille tulleet asiat.

14)päätetään kokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt.

2)valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3)todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5)esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.

6)esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.

7)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

8)päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.

9)käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet, esitykset ja muut esille tulleet asiat.

10)päätetään kokous.

Syyskokoukseen ja Vuosikokoukseen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun.

Syys- tai vuosikokoukselle tehdyistä aloitteista ja esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

7 §

Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §

Äänioikeus ja äänestys seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran pelaaja-, nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain,jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetun lippuäänestyksen turvin.

9 §

Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko

1)kirjeitse

2)yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä

3)sähköpostitse

4)seuran internet-sivuilla

5)ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa

Kutsu on toimitettava vähintään yhdellä jollakin edellä mainitulla tavalla.

10 §

Seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) henkilöä,joista yhden on oltava valittu puheenjohtaja. Muita hallituksen jäseniä ovat varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintäänseitsemän (7) muuta jäsentä jotka kaikki valitaan seuran vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan molemman sukupuolen edustajia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet (½) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1)edustaa seuraa ja valita seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

2)johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta, myöntää pankkitilein käyttöoikeudet sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa.

3)kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4)panna toimeen seuran kokouksen päätökset.

5)hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

6)hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.

7)päättää seuran sääntöjen ulkopuolisista jäsenyyksistä.

8)pitää luetteloa seuran jäsenistä.

9)laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

10)valita vuosikokouksen antamin valtuuksin jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin ja valiokuntiin.

11)päättää seuran huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta.

12)ottaa, vapauttaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät sekä sopia heidän eduistaan

13)laatia sääntöjä tukevat seuran toimintaohjeet

12 §

Pöytäkirjat

Seuran hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksillaan varmennettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

13 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 §

Jaostot

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa.

Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia. Jaostot ja valiokunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

15 §

Toiminnantarkastajat

Seuralla on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, jotka kaikki valitaan vuosikokouksessa. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

16 §

Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on toimintavuosi 1. marraskuuta – 31. lokakuuta

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

17 §

Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme

neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 §

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan purkamiskokousten päätösten mukaisesti Lapinlahdella jalkapallotoimintaa jatkavalle seuralle.

19 §

Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seura kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintää neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

20 §

Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

21 §

Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.