Tilojen sulkupäätös päättyy Pohjois-Savossa
Lapinlahden Pallo-95Julkaistu: 12.01.2022 00.00

Tilojen sulkupäätös päättyy Pohjois-Savossa

Tiedote 12.1.2022 17:28 Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut tilojen sulkemiseen velvoittavaa määräystä Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla 27.1.2022 saakka. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys päättyy, sillä tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty.


Itä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain mukainen päätös tilojen sulkemisesta on valmistunut.

Tilojen sulkupäätös jatkuu Etelä-Savossa, Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa - lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.1.2022 tehnyt tartuntatautilain (58 g §) mukaisen päätöksen tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Määräys on voimassa 14.1.–27.1.2022 ja on samansisältöinen kuin aiemmin annettu vastaava päätös.

Tiloja, joita sulkemispäätös koskee ovat liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

”Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Ikärajaa on nostettu niin, että kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan. Toiminnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen.

Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Tilojen sulkupäätös päättyy Pohjois-Savossa

Nyt annettu tartuntatautilain (58 g §) mukainen määräys ei koske Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien aluetta.

Tartuntatautilain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä vain, jos

  1. kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella ja
  2. tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä saadun asiantuntija-arvion mukaan tartuntojen määrä ei merkittävästi lisää sairaala- ja tehohoidon tarvetta sen alueella. Sairaanhoitopiirin arvion mukaan tartuntojen määrä ei sen alueella myöskään vaaranna sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä tai asiakkaiden ja potilaiden hoivaa ja hoitoa tai muuten ylikuormita sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

”Tämän sairaanhoitopiirin asiantuntija-arvion pohjalta Itä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, että edellä mainitut tilojen väliaikaista sulkemista koskevan päätöksen tartuntatautilaissa säädetyt edellytykset eivät tällä hetkellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta täyty.”, kertoo ylijohtaja Soile Lahti.
”Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa kuitenkin koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja on valmiudessa tekemään uusia päätöksiä nopeallakin aikataululla.”, toteaa Lahti.

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset edelleen voimassa
Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva tartuntatautilain (58 d §) mukainen määräys on edelleen voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.
Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi mm. rajoittaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi, tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan tai toimia muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla terveysturvallisella tavalla. Tämä määräys on voimassa koko Itä-Suomen alueella 26.1.2022 saakka.

Kokoontumisrajoituksiin liittyvät päätökset tehdään perjantaina

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee myös kokoontumisrajoituksiin liittyvää tartuntatautilain (58 §) mukaista päätöstä. Tällä hetkellä voimassa on 30.12.2021 annettu päätös, jonka mukaan Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt alueellaan kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty omaa istumapaikkaa. Arvion mukaan uusi päätös valmistuu perjantain 14.1.2022 aikana ja siitä tiedotetaan erikseen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.1.2022Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 289kB (pdf)


TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNTIEN ALUEILLE

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa

Tiedote 14.1.2022 14:59 Itä-Suomi Korona Sosiaali- ja terveyspalvelut


Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Rajoitukset koskevat koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta.


Itä-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2022 tehnyt yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan tartuntatautilain (58 §) mukaisen rajoituspäätöksen. Päätös koskee kaikkien Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirien (Etelä-Savo, Itä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) kuntien alueita.

Rajatuissa ulkotiloissa henkilömäärärajoitus on 50 henkilöä

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla voi 15.1.2022 alkaen alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä edellyttäen, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Yli 50 henkilön tilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Nyt tehdyssä päätöksessä lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa alueellisesti tai toiminnallisesti rajatussa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Koronaviruksen omikron-variantin on sairaanhoitopiirien arvioiden perusteella todettu leviävän myös ulkotiloissa, ja suurissa tilaisuuksissa on riski tartuntojen laajalle leviämiselle. Aluehallintoviraston arvion mukaan ulkotiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin on riittävää, mutta myös välttämätöntä asettaa 50 henkilön osallistujamäärärajoitus.

Sisätiloissa henkilömäärärajoitus on 20 henkilöä

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla voi sisätiloissa järjestää enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty. Sisätiloja koskeva rajoitus astuu voimaan maanantaina 17.1.2022, jotta toimijoille jäisi enemmän aikaa ottaa muuttunut rajoitus huomioon toiminnassaan. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Rajoitusten tavoitteena koronaviruksen leviämisen hillitseminen

Rajoitusten tavoitteena on hillitä koronavirustartuntojen leviämistä Itä-Suomen alueella. Yleisötilaisuudet kokoavat väkijoukkoja yhteen ihmisten arjen elämänpiiriä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta, ja myös yli sairaanhoitopiirien rajojen. Aluehallintoviraston arvion mukaan rajoitukset ovat välttämättömiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

”Rajoittamistoimenpiteillä pyritään estämään ja hidastamaan covid-19-viruksen leviämistä, ja sitä kautta saamaan aikaa rokotekattavuuden nostamiselle sekä turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä epidemiakäyrää madaltamalla”, kertoo aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2022Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 265kB (pdf)

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja on valmiudessa tekemään uusia päätöksiä nopeallakin aikataululla.

-----

Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti maanantaista 17.1.2022 alkaen

1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

  • Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Muut ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Määräys on voimassa 15.1.–14.2.2022.

  • Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 17.1.–14.2.2022.

Määräykset ovat voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 265kB (pdf)

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen alueella 26.1.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.12.2021Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 210kB (pdf)

3. Tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkeminen (TTL 58 g §)

Liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat on määrätty suljettavaksi.

Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja silloin, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.

Määräys on voimassa Etelä-Savon (Essote), Itä-Savon (Sosteri) ja Pohjois-Karjalan (Siun sote) sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 12.1.2022 (avi.fi)

4. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia. Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Tartuntatautilaki 58 c §Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, Avautuu uudessa välilehdessä (finlex.fi)

Lisätietoa

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot
Ravintolarajoitukset valtioneuvoston sivuilla
Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, Avautuu uudessa välilehdessä
Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla

Koskeeko koronarajoitus minua? Katso soveltamisohjeita aluehallintoviraston UKK-sivuilta (tiedote)
Aluevaalien kampanjoinnissa ja äänestyspisteissä on huomioitava kokoontumisrajoitukset ja tilojen käyttörajoitukset (tiedote)Lisätietoa

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot
Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla
Koskeeko koronarajoitus minua? Katso soveltamisohjeita aluehallintoviraston UKK-sivuilta (tiedote)
Aluevaalien kampanjoinnissa ja äänestyspisteissä on huomioitava kokoontumisrajoitukset ja tilojen käyttörajoitukset (tiedote)
Ravintolarajoitukset valtioneuvoston sivuilla
Aluehallintovirastojen asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@avi.fi